Museo Hermann Nitsch


Luogo e recapiti

  • Vico Lungo Pontecorvo, 29/d - Napoli
             081 5641655     081 5641494

    Orario: Dalle 10 alle 19 ingresso libero